OverzichtNieuwsKerkenraadVacatureBeleidsplancommissieDiaconieKerkrentmeestersKerkelijk BureauKerkennieuws

Diaconie

Als christelijke gemeente weten wij ons geroepen om oog en oor te hebben voor de naaste. Wij denken daarbij aan mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeente, vooral aan diegenen die om wat voor reden dan ook in de knel zijn geraakt. In het bijzonder denken wij daarbij aan de vreemdeling in ons midden. Diaconale hulp is gericht op mens-zijn en menswording. Wij willen helpen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij onze medemens centraal staat. Wij vinden het de taak van de hele gemeente zich onbaatzuchtig in te zetten voor de ander en vooral daar te helpen waar geen helper is.
Diaconaat wil ook stem geven aan datgene wat geen stem heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de diaken om de gemeente bewust te maken van de nood in de wereld en de gemeente zo te informeren dat zij haar diaconale werk kan uitvoeren. De diaconie zoekt daarbij naar middelen om dit bewustzijn te bevorderen en de gemeente op te wekken in actie te komen. Tevens zoekt de diaconie naar mogelijkheden om met andere organisaties samen te werken. Wij zijn ons bewust van onze mogelijkheden én van onze grenzen. Daarom zoeken wij naar haalbare acties, in het besef dat alle beetjes helpen.

ACTIVITEITEN van de diaconie (o.a.)
• De zorg voor de gehandicapte medemens
• Financiële hulp aan individuele personen
• Jeugddiakonaat
• Paasacties
• Kerstattenties
• Nationale Ziekenzondag (september)
• Het opzetten en uitvoeren van een 40-dagen project
• Medewerking verlenen en initiatieven tonen ten opzichte van diaconale acties
• Provinciaal/landelijk diaconaat
• Wereld-diaconaat
• ZWO commissie
• Beheer van Landerijen

BANKREKENING diaconie: NL08RABO0313306613


JAARPLAN DIACONIE 2017

Als diaconie laten wij u graag kennis maken met ons jaarplan voor 2017. We hebben dit opgesteld aan de hand van het beleidsplan "Verbinden in verscheidenheid" (2016-2020), zodat we dit levend houden en u weet wat u dit jaar vanuit de diaconie onder meer aan activiteiten kunt verwachten. Wanneer u er vragen over hebt lichten wij het graag toe. U kunt daarvoor bij één van de diakenen terecht.

In het beleidsplan "Verbinden in verscheidenheid" zijn drie pijlers waar het kerk-zijn op gebaseerd is:
1. Geloofsgesprek
2. Omzien naar elkaar
3. Een taak in de wereld
Onze activiteiten hebben wij onder twee van de drie pijlers gezet.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Digitale nieuwsbrief
Met enige regelmaat zullen wij u dit jaar middels een digitale nieuwsbrief op de hoogte houden waar we als diaconie mee bezig zijn. Ook zullen wij u informeren over de diverse organisaties die jaarlijks een gift van ons ontvangen. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Mail dan naar: charlotte@oudeluttighuis.nl.

Twenteweek
Elk jaar wordt een vakantieweek (dit jaar van 25 maart t/m 1 april) voor mensen met een lichamelijke handicap en/of kwetsbare gezondheid aangeboden in het Nieuw Hydepark (voormalige F.D. Roosevelthuis) te Doorn. De organisatie hiervan is in handen van een commissie Twenteweek bestaande uit vertegenwoordigers van 9 regionale diaconieën. Door de diaconie Delden worden potentiële vakantiegangers benaderd. Verpleegkundige en andere verzorging (incl. maaltijden) worden verricht door vrijwilligers. In het najaar wordt een reünie georganiseerd in een van de Protestantse gemeentes.

Paasattenties
Met Pasen (16 april) ontvangen alle gemeenteleden die 80 jaar en ouder zijn, de zieken en diegenen die het afgelopen jaar hun partner verloren hebben een attentie. Er worden door vrijwilligers kaarten beplakt en voorzien van de tekst: "De Protestantse Gemeente Delden wenst u fijne Paasdagen".

Ziekenzondag
Op zondag 3 september (1e zondag van de maand) krijgen alle gemeenteleden die ziek zijn een attentie. Meestal is dat een plantje met een kaartje.

Kerstmiddag ouderen
Voor gemeenteleden die 78 jaar en ouder zijn wordt in december een kerstmiddag gehouden in het Hoogspel. De gemeenteleden worden daaraan herinnerd door een aankondiging in het kerkblad en persoonlijke uitnodiging. Alle aanwezige gemeenteleden krijgen een Elisabethbode. De kerstmiddag zal dit jaar gehouden worden op woensdag 13 december.

EEN TAAK IN DE WERELD

Avondmaalsproject
Bij elke avondmaalsviering zal dit jaar gecollecteerd worden voor Vrienden van Amani Centre Tanzania, stichting VACT. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van het Amani Centre met financiën en het verbreiden van kennis gericht op de verbetering van de sociale levensomstandigheden en rechten van verstandelijk of geestelijk gehandicapten in de Morogoro-regio, zowel daar als hier.
Voor meer informatie zie http://vriendenvanamani.weebly.com/

40-dagen-tijd project
Als 40-dagen-tijd project (5 maart tot en met 9 april) is dit jaar gekozen voor Stichting Kruispunt uit Arnhem. Zij biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. Essentieel in het werk is de belangeloze interesse in mensen die vragen stellen over het doel van het leven, hun angsten en onzekerheden laten zien en hun gebrek aan hoop voor de toekomst tonen.
Voor meer informatie zie de website: www.stichtingkruispunt.nl.
Gedurende de 40 dagen wordt er op zondag voor dit doel gecollecteerd door de diaconie.

Kerstpakketten minima
Jaarlijks worden in samenwerking met gemeente en overige kerkgenootschappen in de Hof van Twente kerstpakketten samengesteld voor de minima in de Hof.
Dit jaar zal de organisatie ervan in handen liggen van de kerk in Markelo.

Giftenlijst
Aan het eind van het jaar ontvangen een aantal organisaties die zich richten op armoedebestrijding een gift.

Schuldhulp
Wanneer de diaconie een verzoek krijgt om een financiële bijdrage te leveren voor iemand zodat hij/zij geholpen wordt in een bepaalde situatie dan zal daar gehoor aan gegeven worden. Wij hebben ook contacten met De Omslag in Goor die mensen bij staat wanneer zij hulp nodig hebben om van hun schulden af te komen. Mocht u in uw omgeving geluiden opvangen, denkt u dan ook aan ons. Wellicht kunnen we helpen.

Namens de diaconie,
Charlotte Oude Luttighuis, secretaris

 

ZIEKENZONDAG - 4 september 2016

Elk jaar is er een Ziekenzondag in september, verzorgd door de diaconie. Dit jaar was dat op 4 september. Er is dan voor elke zieke in de gemeente een bloemetje. In de loop van augustus worden bij de predikant namen van (chronisch) zieken opgevraagd, er worden kaarten gemaakt en plantjes/bloemetjes besteld. Altijd net iets meer dan dat er namen bekend zijn, want je weet immers nooit of er nog zieken bijkomen. Tijdens de dienst vragen we uw hulp bij het rondbrengen van de plantjes. Het is heel mooi dat de mensen die in de kerk zijn, helpen de bloemetjes wegbrengen. En het geeft altijd weer een goed gevoel dat de mensen die ziek zijn ook aandacht krijgen. We hadden dit jaar 33 zieken. Het is ook dit jaar allemaal weer prettig verlopen en het wordt ook zeker gewaardeerd. Een reactie van een familielid van een zieke: "Beste mensen, Hartelijk dank, namens mijn zoon, voor het plantje wat we afgelopen zondag kregen voor hem. Vroeger gebeurde het wel meer. Bij ons volgende bezoek nemen we de plant mee naar hem."

       

 

40-DAGENTIJDPROJECT 2106, update : Een keuken voor weduwen en wezen, leprozen en daklozen in Dharmapuri, India.

In april is Maarten Bruynes namens de stichting Wifi in India geweest en heeft hij het geld overhandigd dat tijdens het 40-dagen-tijd project bijeen gebracht is. Op www.stichtingwifi.nl kunt u de voortgang van het project (de bouw van een nieuw weeshuis met "onze" keuken) verder volgen. Hier ziet u het bedankbriefje dat door de lokale organisatie meegegeven is. 

 

AVONDMAALSPROJECT: Stichting Bagiran Village Gambia

Dit jaar heeft de diaconie de opbrengst van de collectes tijdens de avondmaal vieringen bestemd voor de Stichting Bagiran Village Gambia. Wij geven u graag wat informatie over het doel van deze stichting.
Gambia is een klein Afrikaans land waar armoede een groot probleem is. Er zijn maar weinig banen en onderwijs is kostbaar, de overheid biedt geen enkele financiële steun voor ouders of scholen. De gezinnen zijn groot en voor ouders is er dan ook maar één belang: onderdak en voeding bieden. Onderwijs komt daarom op de tweede plaats. De meeste kinderen leven overdag vaak op straat.
In het dorpje Bagiran Village is een schooltje gevestigd met de naam Bapalai Nursey School. Ongeveer 60 kinderen verdeeld over twee lokaaltjes, schrijvend op leistenen bordjes, zittend op plastic stoeltjes aan tafeltjes die in zeer slechte staat zijn. Ook de lemen schoolgebouwtjes zijn in zeer slechte conditie, gaten in het dak, muren vol met scheuren en kieren. Geen fatsoenlijke leermiddelen en een speelplaats is er niet, laat staan een omheining.
Het doel van Stichting Bagiran Village Gambia is nu om het dorp Bagiran Village te gaan helpen, zodat ook deze kinderen aan een betere toekomst kunnen gaan werken. Het bevordert de economie als kinderen naar school gaan en daardoor later, een betere kans krijgen in de samenleving. Door scholing heeft de kansarme jongste doelgroep ook een stevige basis voor de toekomst.
Wat Stichting Bagiran Village Gambia nu graag zou willen realiseren is het volgende:
- het verzorgen van school en lesmateriaal, zoals schriften, potloden, pennen, gummen, puntenslijpers, knutselspullen, etc.
- een speelplaats creëren, met sport en spelmateriaal.
- het inzamelen van geld voor het bouwen van nieuwe lokaaltjes, sanitair, een wateraansluiting, een muur om de school voor de veiligheid.
- het steunen van leerkrachten door middel van bijscholing.
- het zorgen voor schoolmeubilair zoals stoeltjes tafels, schoolborden en opbergmateriaal.

Tot nog toe is er tijdens 6 avondmaal vieringen (januari t/m augustus) € 1043,72 opgehaald. Dit is inclusief giften die op de rekening van de diaconie voor dit doel zijn binnen gekomen. Wij bevelen de collectes voor dit doel van harte bij u aan en gaan er vanuit dat we aan het eind van het jaar een mooi bedrag over kunnen maken aan de stichting.
Bij voorbaat dank voor uw gift!

   

 

TWENTEWEEK 2016 IN HET ROOSEVELTHUIS 

Jaarlijks gaat er een aantal gemeenteleden een week naar Doorn voor een verblijf in het F.D. Roosevelthuis. Sinds dit jaar is er nieuwbouw gerealiseerd en heeft het huis een nieuwe naam gekregen: Nieuw Hydepark. Dit jaar zijn er 4 gemeenteleden mee geweest met de Twenteweek van 30 april t/m 7 mei. Ze hebben een fantastische week gehad. Hoe heeft een deelnemer de week ervaren? Mevrouw Wegereef vertelt: "Voor de eerste keer ging ik het beleven, samen met de familie Stokkentreef en mevrouw ter Boo (vele malen!). We troffen het bijzonder met het weer. Elke dag zon. Op zondag hadden ze "Jut en Juul" gearrangeerd met Nederlandstalige liedjes en bijpassende kleding. Het was lachen geblazen. Wat een komieken. Het eten was fantastisch! Een driesterren restaurant was er niks bij. Helaas moest mevrouw ter Boo tot haar spijt terug naar Delden. Ze was onwel geworden en gevallen tegen het nachtkastje. En erg blauw in het gezicht. Maar het gaat nu wel aardig goed met haar. Ze is een positieve vrouw en maakt overal weer een grapje van. Dinsdagavond was er bezoek van de diaconie uit Delden. De reden: Herman is 25 jaar vrijwilliger en zodoende kwamen ook zijn kinderen op bezoek. Herman werd gehuldigd door Bea (voorzitter van de Twenteweek) en de diaconie uit Delden. De kinderen deelden gebakjes rond met de foto van Herman en vertelden wat een fantastische vader ze hebben. Woensdag hebben we met de vlag halfstok 2 minuten stilte gehouden en daarna op een groot scherm binnen de plechtigheid op de Dam kunnen volgen. Op donderdag ben ik (met een paar busjes en autos) naar de Keukenhof geweest. We werden geduwd in een rolstoel door de vrijwilligers. Alle lof! Het was prachtig. Alles bloeide tegelijk. We hebben het Beatrix paviljoen bezocht met een expositie van orchideeën met bloemen zo groot als je nog nooit gezien hebt. Duizenden mensen waren op bezoek (Hemelvaart) en vele talen en kleuren van mensen waren er op afgekomen. De thuisblijvers maakten druk gebruik van de duo-fietsen. In de avond was er de "bonte avond" met optreden van vrijwilligers en verschillende gasten die een verhaal vertelden. Mevrouw Stokkentreef vertelde het ongelofelijke verhaal van een losgebroken olifant van het circus die op dat moment zijn tenten had opgeslagen op de Cramersweide. Zij/hij was in haar moestuin aangeland en had niks vernield. Al met al was het een vermoeiende week. Het was de moeite waard!! Hulde aan al die vrijwilligers die altijd klaar stonden. En de diaconie die dat elk jaar mogelijk maakt."

 


VEERTIGDAGENTIJDPROJECT 2016

Opbrengst collecte 40-dagentijdproject: Tijdens de afgelopen 40-dagentijd, van 14 februari tot en met 20 maart 2016, heeft de diaconie de collectes bestemd voor St. Wifi die zich inzet voor de wezen, weduwen, daklozen en leprozen in Zuid-India. Gedurende de 6 zondagen is er, inclusief een gift van de Projectgroep Deldense Kerken, giften die via de bankrekening zijn ontvangen, de collectes uit de Drie Koningen Kapel en van de kindernevendienst en de opbrengst van de verkoop van doeken/shawls en Indische snacks € 5.500,00 opgehaald. Dit bedrag werd tijdens de Paasviering in de Oude Blasius bekend gemaakt en middels een "taart" overhandigd aan Ada en Maarten Bruijnes (de laatste is bestuurslid van de St. Wifi). Een fantastisch bedrag. Hiermee kan de keuken voor het weeshuis in Dharmapuri gerealiseerd worden en hoeft er niet meer op open vuur in de buitenlucht gekookt te worden. De keuken zal maaltijden gaan verzorgen voor 150 wezen, 150 leprozen, 200 weduwen en 160 daklozen. Namens St. Wifi bedanken wij u hartelijk voor uw gulle gaven.

Bekendmaking opbrengst veertigdagentijdproject      

 

DIAKENEN
Voorzitter
- Han Sligt, Zwaluwstraat 22, 7491 CW Delden, 074 3761098

Secretaris
- vacant

Penningmeester en vice-voorzitter
- Pieter Vliek, Dashaarsweg 1, 7495 VH Ambt Delden, pieter@geitenboerderijvliek.nl

Overige diakenen:
- Maarten Bruynes, Patrijsstraat 5, 7491 ZL Delden, 074 7850278

- Marc van der Sluijs, De Schipbeek 10, 7491 MB Delden, 074 3763967
  Contactpersoon jacht- en pachtrecht

- Joke Lammertink-Scheffer, Vossenbrinkweg 11, 7491 DA Delden. 074 3761612
  Contactpersoon ouderen- en ziekenzorg

- Marion Colijn-Horsthuis, Talingstraat 14, 7491 ZR Delden, 074 3762307
  Contactpersoon Roosevelthuis (Twenteweek)