ANBI

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
De Protestantse gemeente te Delden baseert haar kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën op deze Kerkorde die te vinden is op de website van de PKN:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx

1. Gemeentenaam: Protestantse gemeente te Delden
De Protestantse gemeente te Delden is een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Hieronder staan gegevens van de Protestantse gemeente te Delden en diaconie.

2. RSIN
Vrijwillige bijdragen in geld aan de Protestantse gemeente te Delden is onder voorwaarden volledig aftrekbaar.
Maak gebruik van die regeling zolang die nog geldt. Voor belastingaangiften blijft u zelf aansprakelijk voor het aanleveren van eigen gegevens.
In geval van een aftrekbare bijdrage aan de Protestantse gemeente te Delden en/of haar diaconie dient u zelf het betreffende RSIN nummer in uw aangifte te vermelden. Het Kerkelijk Bureau kan bewijs leveren van afspraken over periodieke giften met nummer.

RSIN-nummer van Protestantse gemeente te Delden (College van Kerkrentmeesters) is 002637480.
RSIN-nummer van Diaconie Pg te Delden (College van Diakenen) is 824129398.

Voor periodieke giften geldt dat U het hele bedrag mag aftrekken, mits U voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. Er moet sprake zijn van een periodieke uitkering (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks).
2. De periodieke uitkering moet worden vastgelegd in een overeenkomst.
3. De periodieke uitkering moet tenminste één maal per jaar worden betaald.
4. De periodieke uitkering moet zijn toegezegd voor tenminste een periode van 5 jaar (behoudens overlijden).
De overeenkomst wordt vastgelegd op een formulier van de belastingdienst, dat U kunt invullen. Het formulier kunt U downloaden van de website van de belastingdienst (kijk bij periodieke giften). Ook kunt U dit formulier aanvragen door een mail te sturen naar k.b.delden@hetnet.nl
Als U het formulier heeft ingevuld, kunt U het in de brievenbus van de Voorhof deponeren.
Door uw vrijwillige bijdrage als periodiek gift te betalen, kunt U meer geld overmaken voor de kerk, zonder dat U meer betaalt.

3. Contactadres van de Protestantse gemeente te Delden
Kerkelijk Bureau, Kerkstraat 6, 7491 BL Delden; Tel: 074 - 3762369
E-mail: K.B.Delden@hetnet.nl Website: www.blasiusdelden.nl

4. Bestuurssamenstelling
De Protestantse gemeente te Delden wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen). De voorzitter en scriba worden in functie gekozen op de wijze van verkiezing volgens de Kerkorde van de PKN.
In de Protestantse gemeente te Delden bestaat de Kerkenraad uit 2 predikanten, 6 ouderlingen , 8 diakenen, 3 ouderling-kerkrentmeesters. Het Ouderlingenberaad wordt gevormd door de ouderlingen met daarnaast 14 WijkContactPersonen.
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 3 ouderling-kerkrentmeesters en 3 kerkrentmeesters. Er zijn vacatures in de Kerkenraad en het college van Kerkrentmeesters.

5. Beleidsplan
Voor het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Delden 2016-2020, klik hier

6. Beloningsbeleid
Kerkenraad- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.
De koster en organist worden gehonoreerd volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk. Die richtlijnen zijn te vinden op: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/default.aspx

7. Doelstelling
De doelstelling van de Protestantse Gemeente te Delden is opgenomen in de kerkorde van de PKN. De PKN is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. De Protestantse Kerk verwoordt wat zij ziet als haar roeping, identiteit en toekomst - in geloofsbelijdenis, kerkorde en in visie. Zie ook de website:
http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Default.aspx

8. (Jaarlijks) Verslag van activiteiten
De activiteiten van de Protestantse gemeente te Delden worden regelmatig gepubliceerd in het Kerkennieuws en op de website http://www.blasiusdelden.nl

9. Financiële verantwoording jaarrekening 2016 
a. Jaarrekening 2016 Kerk: Op de kerkenraadsvergadering van 23 mei 2017 werd de jaarrekening 2016, samengesteld onder verantwoording van het college van kerkrentmeesters, besproken en akkoord bevonden. De staat van baten en lasten over 2016 werd afgesloten met een nadelig saldo van EUR 87.553,-- Het totaal aan baten bedroeg € 227.386,-- (a) plus € 16.634,-- (c) tegenover de lasten € 298.305,-- (b). Het resultaat wijkt af van de begroting over 2016 (EUR 2.743,-- neg.). De belangrijkste druk op de resultaten vormden de gestaag dalende baten uit de teruglopende renteontvangsten en de hogere lasten voor pastoraat. Het negatieve resultaat is t.l.v. het vermogen gebracht. De volledige jaarrekening ligt voor gemeenteleden ter inzage op ons Kerkelijk Bureau.

b. Jaarrekening 2016 Diaconie: Op de kerkenraadsvergadering van 24 april 2017 werd de jaarrekening 2016 van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Delden besproken en vastgesteld. Een kopie van deze jaarrekening ligt ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Voor het overzicht "baten en lasten 2016  diaconie, klik hier 

Voor de verantwoording van de jaarrekening 2016 diaconie, klik hier

10. Overzicht van voorgenomen bestedingen met toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) van de Protestantse gemeente te Delden sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit in onder meer de werkzaamheden van predikanten, kerkdiensten en ook andere kerkelijke activiteiten.

Klik hier voor de begroting 2017 van de diaconie.